MagazineA BABOR-rólLegyél BABOR kozmetikusTermékajánlóÜzletszabályzatAdatvédelmi tájékoztató
Kozmetika kereső
FiókomFiókomRendeléseimAdataim
0
0 Ft
Kozmetika kereső
Fiókom
FiókomTermékcsaládokLetisztításArcTestSminkKiemelt termékekMagazineA BABOR-rólLegyél BABOR kozmetikusTermékajánlóÜzletszabályzatAdatvédelmi tájékoztató
Welche Pflege ist die richtige für mich?

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Nyerj egy Húsvéti Ampulla Tojást!

 

 

Jelen szabályzat – a továbbiakban: Szabályzat – a Paloma Kft. (a továbbiakban: Szervező) Nyerj egy BABOR Húsvéti Ampulla Tojást! megnevezésű nyereményjátékának (a továbbiakban: Nyereményjáték) szabályait és részvételi feltételeit tartalmazza.

 

  1. A Nyereményjáték szervezője (Szervező)

 

Név: Paloma Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 8-10.

Cégjegyzékszám:01-09-196632

Adószám: 11574075-2-41

 

  1. A Nyereményjáték leírása, menete

 

2.1. Jelen Szabályzat https://www.instagram.com/edinakulcsar_official/ és https://www.instagram.com/babor_hu/

elérésű közösségi oldalakon meghirdetett promóciós nyereményjátékra vonatkozik. A Szervező a Nyereményjáték kiírását a babor_hu Instagram oldalán a bio-ban teszi közzé link formájában.

 

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Nyereményjáték időtartamán belül maradéktalanul teljesítse a Nyereményjáték kiírásában foglaltakat, azaz a következőket:

 

A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos beköveti a

 

A poszt a következő felhívással kezdődik: ***NYEREMÉNYJÁTÉK***

 

A Játékban egy Játékos kizárólag egy kommenttel vehet részt. A nyereményjáték során a fentieknek megfelelő Instagram felhasználók közül fogjuk kisorsolni az öt nyertes Instagram oldalát.

 

  1. Részvételi feltételek

 

3.1. A Nyereményjátékban részt vehet valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki teljesíti a 3.2. pontban megjelölt feltételeket, és aki nem esik a 3.3. pontban megjelölt kizáró okok alá.

 

3.2. A nyereményjátékban való részvételhez a játékosnak be kell követni a Szervező https://www.instagram.com/babor_hu/ elérésű Instagram oldalát és a https://www.instagram.com/edinakulcsar_official/ elérésű Instagram oldalt. Like-olja a nyereményjáték posztot.

Szervező Instagram oldalán a nyereményjátékkal kapcsolatban közzétett poszt alatt a játkos kommentben megírja, hogy hogyan épül fel tavaszi bőrápoló rutinja.

 

A Játékosnak hozzá kell járulnia személyes adatai kezeléséhez! (Ld. még 7. pont.)

 

3.3. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és a Nyereményjáték lebonyolításában bármilyen módon részt vevő személyek, és mindezek 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói.

 

3.4. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti.

 

  1. A Nyereményjáték időtartama

 

A nyereményjáték 2021. március 8. és március 15. 23:59 óra között tart.

A Játékidő után történő követések és aktivitások érvénytelenek, nem vesznek részt a Játékban. 

 

  1. A Nyeremény és a sorsolás menete

 

5 darab BABOR Húsvéti Ampulla Tojás termék kerül kisorsolásra, melyet futár útján továbbítunk a nyerteseknek. A nyertesek kötelesek elküldeni a teljes nevüket, pontos címüket, email címüket és telefonszámukat. Csak ezen adatok ismeretének függvényében tudjuk a nyereményt kiküldeni a részükre.

A sorsolás ideje: 2021.március 18.

 

A nyereménysorsolásra véletlenszám generátor segítségével kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékosokat a Szervező az Instagram oldalán értesíti és nevüket a BABOR Magyarország babor_hu Instagram oldalán story-ban közzéteszi.

 

  1. Személyi jövedelemadó és egyéb költségek

 

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a Nyertesek értesítésétnek költségeit.

 

  1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

 

Jelen Nyereményjáték adatkezelője a Szervező: Paloma Kft.

Elérhetősége:1139 Budapest, Frangepán u. 8-10.

 

A Nyereményjáték során a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók, az adatkezelés címzettei, akiknek az adatokat továbbítjuk, hozzáférhetővé tesszük:

 

-  elektronikus számlázó rendszerünk által a NAV részére

 

-  könyvelésünket végző a BPO TAX kft-nek

 

-  informatikai rendszerünket karbantartó Perfect-IT Services Informatikai  kft-nek

 

- a termékek kiszállítását végző GLS futárszolgálatnak 

 

-  Esentis Kft részére amely cég adatfeldolgozóként marketing szolgáltatásokat végez a Paloma kft részére

 

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül a fentieken kívül harmadik személyek részére nem adhatók át, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.

 

A Szervező felel azért, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel – ezzel együtt jelen Szabályzat elfogadásával – hozzájárul, hogy nyertessége esetén a Szervező a nevét (mint nyertes Játékos nevét) a BABOR Magyarország babor_hu Instagram oldalán közzétegye.

 

A Szervező a Játékos Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatban megadott adatait, illetve a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel kapcsolatban megadott adatait (név, lakcím, email cím és telefonszám) kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyertes Játékosok nevének a BABOR Magyarország babor_hu Instagram oldalon való közzététele, a nyertes Játékosok kiértesítése, a Nyeremény átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

 

A Játékos a Nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül is és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést az átadás kapcsán kép-, hang- vagy filmfelvétel elkészítésében, valamint hozzájárul nevének, illetve ezen felvételeknek a Szervező által marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához, használatához és megjelenítéséhez a Szervező honlapján és egyéb közösségi média felületein, külön díjazás nélkül. A Játékos mindezen adatkezeléshez a Nyereményjátékban való részvétellel illetve a Nyereményért való jelentkezéssel, annak átvételével hozzájárulását megadja.

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, amely hozzájárulást a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel illetve a Nyereményért való jelentkezéssel, annak átvételével megad.

 

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadóak, amely elérhető a Szervező honlapján, a www.babor.hu weboldalon. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a Szervező Adatkezelési Szabályzatát.

 

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan kérdéseivel elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme alapján hozott intézkedésekről.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

 

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása a Nyereményjátékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárulásáig kezeli, ezt követően – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

 

  1. Felelősségi szabályok

 

8.1. A jelen Szabályzatban foglaltakért, az ajánlat feltételeiért és a részvételi jogosultsági követelményekért (pl. életkor és lakhely szerinti megjelölések), a Nyereményjátékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésért, a promócióra és a felkínált összes díjra vonatkozó előírások teljesítéséért (pl. nyilvántartásba vétel és a megfelelő szabályozói jóváhagyások megszerzése) a kizárólagos felelősség a Szervezőt terheli. A Nyereményjáték szervezését, lebonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint az adatkezelést, a Nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését a Szervező végzi.

 

8.2. A Szervező kijelenti, hogy sem a Facebook, sem az Instagram nem vesz részt a Nyereményjáték szervezésében, a nyeremények biztosításában, a sorsolásban, illetve bármely további ügyintézésben, panaszkezelésben, a Nyereményjátékot nem szponzorálja, nem felügyeli, illetve semmilyen más módon sincsenek kapcsolatban a Nyereményjátékkal, ezért felelősségük semmilyen jogcímen nem áll fenn. A Játékosok a Nyereményjátok során átadott információkat, személyes adatokat kizárólag a Szervező – és nem a Facebook vagy az Instagram – részére adják át. (A Facebook és az Instagram teljes körű mentesítése minden jelentkező vagy résztvevő részéről.)

 

A Szervező elismeri, hogy a promóciót sem a Facebook, sem az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik sem a Facebookhoz, sem az Instagramhoz.

 

8.3. Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítás, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

 

8.4. Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközös rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internethálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

 

8.5. Szervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a Játékos érdekkörében, a jelen Szabályzat be nem tartása miatt keletkezik.

 

8.6. A Nyereményjátékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Nyereményjáték ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

8.7. A Szervező kizárja a felelősségét a bármilyen posztban szereplő állításból, információból, kép- és/vagy videofelvételből, hibából, hiányosságból vagy a Játékos által közzétett vagy továbbított tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A Játékos kizárólagos büntető- vagy polgári jog felelőssége, amennyiben, amennyiben a Játékos profil oldala vagy az által közzétett poszt valótlan, téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmaz, illetve sérti más személy jogát vagy törvényes érdekét.

 

8.8. A Szervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

8.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy visszavonja.

 

  1. Vegyes rendelkezések

 

9.1. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Nyereményjáték Szabályzat egyoldalú módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításról a Játékosok a BABOR Magyarország babor_hu Instagram oldalán belül, a bio-ban közzétett linken a Nyereményjáték Szabályzatból értesülhetnek.

 

9.2. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy jelen Nyereményjáték Szabályzat alapján kizárt személy mégis részt vett a Nyereményjátékban – így különösen, ha nem töltötte még be a 18. életévét –, a Szervező e személyt a Játékból utólag is kizárhatja, és tőle az esetlegesen átadott Nyereményt (vagy annak árát) visszakövetelheti. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

9.3. A Nyereményjáték kiírásában szerepelő Nyeremények képei csak illusztrációk.

 

9.4. A Nyereményjátékra a vonatkozó magyar jogszabályok, valamint a Facebook és az Instagram közösségi oldalak szabályzatai és felhasználási feltételei is vonatkoznak.