Adatvédelem


1. Bevezetés
A Paloma Kft - (a továbbiakban KALCSU COSMETICS) - mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi jogszabályokkal:
1. 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
2. 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

2. Definíciók
1. személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
2. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső adat;
3. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.
5. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
6. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

3. Alapelvek
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait - ha törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelése vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozó nem vehet igénybe.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatot kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - külföldi adatkezelő részére csak akkor továbbítható, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt lehetővé teszi, feltéve hogy az adatkezelés feltételei a külföldi adatkezelőnél minden egyes adatra nézve teljesülnek.
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

4. Honlaplátogatók adatai
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése - a megjelölt kivételekkel - önkéntes hozzájáruláson alapul.
A szolgáltatás látogatása során KALCSU COSMETICS rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatokat a szerver 24 óráig tárolja.
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
A szolgáltatások programkódja KALCSU COSMETICS-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz, melyeknek köre változhat.

Regisztráció
A regisztrációkor a következő adatokat kell megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Ezeket az adatokat a felhasználók azonosítása céljából kezeljük. Az e-mail ezen felül szükséges a kapcsolattartásra is.
A megadott személyes adatok megváltoztathatók a Személyes menüben.
Az adatokat kérelemre KALCSU COSMETICS törli rendszeréből. Kivételt képeznek ez alól az adattovábbításra is kerülő, bizonylatokon szereplő név, cím, szállítási cím, telefonszám adatok.

Hírlevél
KALCSU COSMETICS által esetlegesen kiküldött elektronikus hírlevélre a felhasználó a Regisztráció folyamán feliratkozik. A hírlevelekről a levelek alján található hivatkozásra kattintva lehet leiratkozni.

Kapcsolat
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlap Kapcsolat oldalán megadott módon kapcsolatba léphet KALCSU COSMETICS-el.
KALCSU COSMETICS a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 90 nap elteltével törli.

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: KALCSU COSMETICS (Paloma Kft)
Ügyvezető: Kalcsu István
Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 8-10.
Cégjegyzékszám: 01-09-196632
Adószám: 11574075-2-41
E-mail: [email protected]
Az adatkezelés nyilvántartási száma: 02553-0003

Anyavállalat:
Dr. BABOR GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180
52078 Aachen, Németország

6. Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az által megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás - és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség - időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az adatkezelés célja megszűnt.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.
Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - e törvény szerint - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A perre az adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a kért adat kiadására kötelezi.
A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban.
Az adatvédelmi biztoshoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg.

Az Adatvédelmi Biztos elérhetőségei:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 (1) 475-7100
Telefax: +36 (1) 269-3541
E-mail: [email protected]

Copyright: dr. Kulcsár Zoltán, PPOS. Minden jog fenntartva.

 Üzletszabályzat
1. Adataink
 
Üzemeltető:    
KALCSU COSMETICS (Paloma Kft)
H-1139 Budapest, Frangepán utca 8-10.
Adószám:     11574075-2-41
Cégjegyzékszám:     01-09-196632
Adatnyilvántartási azonosító:     02553-0002
Ügyfélszolgálat:    [email protected]
 
Szállítás
DPD
http://www.dpd.hu/
+36 1 501 6204

2. Böngészés a Webáruházban
Webáruházunkban tetszés szerint barangolhatsz személyazonosságod felfedése nélkül is, hogy megismerkedj termékeinkkel és árainkkal. A termékek listája egyben az árlistánk is. Minden termék árát ÁFA-val együtt tüntettük fel.

3. Regisztráció
Ahhoz, hogy vásárolni tudj webáruházunkban, először regisztrálnod kell. A regisztráció során a következő adatokat kell megadnod:
• Vezeték és keresztnév
• Létező e-mail cím (melynek nem telt be a fogadó tárhelye) mert erre a címre küldjük el a regisztráció érvényesítéséhez szükséges ellenőrző levelet, valamint bármilyen egyéb tájékoztató levelet is.
• Pontos lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)
• Telefonszám, amin Ügyfélszolgálatunk a rendelést követően szükség esetén el tud érni.
• Szállítási cím (ha a lakcímtől eltér)
• Egyéb adatok
• A regisztráció feltétele a hírlevél fogadásához való hozzájárulás. Leiratkozni a kiküldött hírlevelek alján lévő linken lehet.

A regisztráció után a megadott e-mail címre elküldjük az ellenőrző levelet. Az abban lévő linkre kattintva véglegesedik a regisztráció. A jobb felső belépés mezőben az e-mail cím és a jelszó megadásával, a nyílra kattintva, mint Vásárló léphetsz be webáruházi rendszerünkbe.

Regisztrált vásárlóink a belépés után elérhető Személyes oldalon minden személyes adatot meg tudnak változtatni, látják bevásárlókosarukat stb. Amennyiben a regisztrációval kapcsolatban bármilyen kérdés lenne, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz e-mailben. ([email protected])

4. Vásárlás a Webáruházban
A terméklistán szereplő termékek közül a "Kosárba" gombra kattintva kezdeményezheted az áru vásárlását. Miután a kiválasztott termék a kosárba került, folytathatod a vásárlást. A kosár gomb alapértelmezésben 1 darab terméket tesz be a kosárba, a darabszámot a Kosár gombra kattintva tudod módosítani.

A kosár tartalma
A kosár tartalma a jobb felső oldalon lévő azonos nevű linkre kattintva böngészés közben bármikor újra megtekinthető. Ezen az oldalon lehetőség van a kosárból terméket törölni, vagy a teljes kosártartalmat kiüríteni. Minden esetben a Webáruház újraszámolja a megrendelni kívánt termékek árát. A kosár tartalmát a rendszerünk naponta ellenőrzi, és inaktivitás esetén 15 nap után törli.

A megrendelés 4 egyszerű lépésből áll.

1. lépés: Regisztráció
A megrendeléshez szükségünk van az adataidra. Kérünk, töltsd ki az összes kötelező, valamint lehetőség szerint az egyéb mezőket is. A megadott e-mail címedre megkapod a regisztrációs adatokat, kódjaidat.
2. lépés: Válassz személyes kozmetikát
Válaszd ki a hozzád legközelebbi vagy a számodra legszimpatikusabb kozmetikát, akitől „virtuálisan szeretnél rendelni”. A megrendelést központilag szállítjuk ki és a központnak is fizetsz, de az általad választott kozmetika is értesül vásárlásodról. Ennek előnye számodra, hogy amennyiben bármilyen kérdésed van, tanácsra van szükséged akár a megrendelt termékkel, akár bármilyen szépségápolási kérdéssel kapcsolatban, személyes kozmetikádhoz személyesen, e-mailen vagy telefonon is bizalommal fordulhatsz, ahol már várják jelentkezésed! Az ajándék kozemtikai kezelést csak egyszer lehet igénybe venni és nem átruházható.
3. lépés: Ellenőrizd az adatokat
A bal oldalon láthatod adataidat, valamint a szállítási címet. Kérünk, ellenőrizd, hogy a szállítási cím helyes-e, s módosíts, ha esetleg máshova szeretnéd kapni a megrendelt termékeket!
A rendelés elküldése előtt még lehetőséged van módosítani a szállítási és számlázási címen, amennyiben erre szükség lenne.
4. lépés: Add meg a szállításra vonatkozó kéréseidet
A szállítást futárszolgálattal 2 munkanapon belül vagy kívánság szerint teljesítjük. Kérjük, írd be a szövegdobozba a szállításra vonatkozó kéréseid, esetleges további adataid! Ügyfélszolgálatunk a megrendelés elküldését követő 1 munkanapon belül telefonon felveszi Veled a kapcsolatot a pontosítás érdekében!
A megrendelést elküldeni az oldal alján található "Elküldöm" gombra kattintva lehet. Amennyiben NEM kattintasz erre a gombra, a termékek csak a kosárban maradnak, és a rendelés NEM érkezik meg az ügyfélszolgálatunkra. A rendelés fogadásáról rendszerünk e-mailben tájékoztat.
Amennyiben a LEADOTT megrendeléssel kapcsolatban bármilyen kérdésünk lenne, munkatársunk a megadott telefonszámon megkeres téged. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor e-mailt küldünk a megadott e-mail címre. Ha nem tudjuk felvenni veled a kapcsolatot, és a rendeléssel olyan kérdés merül fel, amivel kapcsolatban egyeztetésre lenne szükség, akkor a rendelést az egyeztetés létrejöttéig NEM küldjük el.

5. A termékek szállítási módja
A szállítás módja: Futárszolgálat
A kiszállítás mit tartalmaz:

• A termékek kiszállítása futárszolgálattal történik. A futárszolgáltatás Magyarország egész területére vonatkozik. A kiszállítás a megrendelést követő 2 napon belül vagy azon túl, adott nap 8-18 óra között munkaidőben történik meg a megadott címre.
• Külön időpont egyeztetésre adott napon belül nincs lehetőség, ezért kérjük, gondoskodj arról, hogy a szállítási címen valaki átvegye a csomagot! Szállítási címnek a munkahelyedet is megjelölheted, ha ott tartózkodsz az adott napon!
• A futárszolgálat azt vállalja, hogy a csomagot a megadott napon, 8-18 óra között megkísérli kézbesíteni. Ha a futárral nem sikerül a találkozó, akkor a csomagok után a DPD központi ügyfélszolgálatánál lehet telefonon érdeklődni. Nem tudjuk megmondani, hogy a 8-18 óráig terjedő időszakban pontosan mikor érkezik a futár, és nem tudjuk garantálni, hogy a futár felhívja a csomagon található telefonszámot, sem azt hogy a megrendelő után viszi a csomagot egy másik címre, mert a megadott címen éppen nincs otthon senki (bár van a futárok között, aki bevállalja ezt a kedvességet is). Ha csomagot rendelsz, kérünk, olyan helyre küldesd azt, ahol valaki át tudja venni. Ez munkaidőben lehet a megrendelő munkahelye is.
• 15.000.- Forint feletti megrendelés esetén a kiszállítás INGYENES, ami CSAK egyszeri kiküldésre érvényes, amennyiben a csomagot "nem veszi át", "nem kereste", "átvételt megtagadta", "nem rendelte" vagy "nincs pénze kifizetni" jelzéssel kapjuk vissza, fenntartjuk a jogot arra, hogy az ezt követő csomagok esetében ezt a kedvezményt (ingyenes szállítás) megvonjuk. Ha valamiért mégsem tudod átvenni a csomagot, kérjük, mielőbb jelezd a problémát, mert minden olyan esetben, amikor ilyen közbejön, természetesen van lehetőség arra, hogy a csomagot újra kiküldjük. A korlátozásnak az a célja, hogy a komolytalan, rosszindulatú, vagy valótlan megrendeléseket és megrendelőket kiszűrjük.
• 15.000.- Forint alatti megrendelés esetén a kiszállítás díja 950.- Ft, melyet hozzáadunk a fizetendő összeghez.

A megrendeléskor látható „Fizetendő Összesen” összeg tartalmazz minden felmerülő közterhet (pl. Áfa) és szállítási, csomagolási, kezelési és egyéb díjat. Ezen felül semmilyen rejtett díjat nem számolunk fel.

A DPD szállítás (további) feltételei:

• A csomag értékét utánvéttel, a csomag átvételekor a DPD munkatársának kell kifizetned.
• Amennyiben a kiszállítás idejében nem tartózkodsz a megadott címen, a DPD üzenetet hagy a küldemény megérkezéséről és másnap újra megpróbálja a kiszállítást. Amennyiben a második alkalommal sem járnak sikerrel, a csomag visszakerül weáruházunkhoz.
• A DPD-nél kérhető a csomag ismételt, vagy más címre történő kiszállítása a +36 1 501 6204 telefonszámon.
• Amennyiben a második kézbesítés is sikertelen a csomagot a DPD visszajuttatja webáruházunkba. Az ilyen csomagokat újra elküldeni CSAK a szállítási költség újbóli felszámításával tudjuk.
• A csomagot a DPD sértetlenül köteles átadni, ám a tartalmát tekintve tételes áruátadást nem végez. Amennyiben a csomagolás sérült, kérjük, vetess fel erről jegyzőkönyvet a DPD munkatársával, ellenkező esetben reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
• A DPD futár csak szállítja a csomagot, nem tud felvilágosítást adni a termék használatát illetően, kérdéseivel fordulj Ügyfélszolgálatunkhoz.

Szállítási határidők

Átlagos esetben a megrendelt termékeket 2 munkanap alatt ki tudjuk szállítani, ha erre nincs lehetőség, akkor ügyfélszolgálatunk e-mailben vagy telefonon értesít arról, hogy melyik termékre kell várni. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy az adott terméket kihagyjuk a rendelésből, és a csomagot így küldjük el.

Garantáljuk azt, hogy MINDEN esetben a Vevő érdekeit tartjuk a legfontosabbnak. Ha csak mód és lehetőség van rá, akkor a rendeléseket gyorsan és precízen kezeljük. Ennek ellenére néhány esetben előfordulhat (pl. ha a megrendelő nem ad meg telefonszámot, és több e-mailünkre sem válaszol, nem veszi fel a telefont, stb.) hogy hibánkon kívül nem tudjuk a rendelést a kellő sebességgel feldolgozni. Véleményed, észrevételeidet, panaszaidat kérjük, írd meg e-mailben. Minden észrevételre reagálunk, és minden olyan esetet, amikor a rendelés a mi hibánkból nem teljesül maximális rugalmassággal kezelünk!

6. Fizetési mód

Webáruházunkban az alább fizetési módon tudsz fizetni
A termék átvételekor a futárnak készpénzzel (utánvét)
Az áru átvételekor készpénzzel történő fizetés.

1. Megrendeled a csomagot.
2. Munkatársaink összekészítik a csomagot.
3. Munkatársaink felveszik veled telefonon a kapcsolatot, hogy melyik nap szeretnéd átvenni.
4. Feladjuk, a csomagot, mely az általad megadott napon, az általad megadott címre 8-18 óra között kiszállításra kerül.
5. A futárnak a csomag megérkezésekor kell készpénzben kifizetni a csomag értékét, ami minden esetben tartalmazza a szállítási költséget is.

• 15.000.- Forint alatti megrendelés esetén a kiszállítás díj 950.- Ft, melyet hozzáadunk a fizetendő összeghez.
• 15.000.- Forint feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes.

7. Elállási jog

Amennyiben a megrendelést tévedésből adtad le, azt a leadást követően a csomag postázása előtt e-mailben ([email protected]) mondhatod le minden következmény nélkül. Amennyiben a megrendelést a kért módon nem tudjuk az elvárt idő alatt teljesíteni, a rendelést szintén következmények nélkül lemondhatod.

Amennyiben mi elküldtük Neked a rendelt csomagot, és azt kétszeri alkalommal nem veszed át, a csomagot sajnos automatikusan visszaküldi a szállító cég a címünkre, és mi "bukunk" rajta egy postaköltséget. Sajnos a legnagyobb jóindulatunk ellenére is előfordulhat az, hogy a futár nem találja meg a címet, zárva az ajtó, nem működik a csengő, nincs kiírva a név a csengőre, esetleg valami miatt éppen nem tartózkodik senki a megadott címen, stb. A futárok egy része nagyon rugalmas (ők is a teljesített csomagok után kapják a bérüket, érdekük a minél több csomag kézbesítése) és a csomagra felírt telefonszámon megpróbálnak elérni Téged, és egyeztetni egy ismételt időpontot. Sajnos erre viszont mi nem kötelezhetjük őket, így garantálni sem tudjuk azt, hogy a futárok többet vállalnak, mint ami a szerződésben rögzített.

Ha kiderül, hogy a csomag valóban a futár hibája miatt nem került kézbesítésre, akkor természetesen mi a csomagot a saját költségünkön újra elküldjük. Ha azonban a megrendelő hibájából nem került sor a kézbesítésre, a csomagot "nem veszi át", "nem kereste", "átvételt megtagadta", "nem rendelte" vagy "nincs pénze kifizetni" jelzéssel kapjuk vissza akkor cégünk fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban NE küldjön újra csomagot.

8. Szavatosság, garancia

Az általunk forgalmazott termékekre a jogszabályokban foglaltak szerinti szavatosságot vállalunk. A szavatosság a gyári hibára, anyaghibára vonatkozik: azt SZAVATOLJUK, hogy a termékek, melyeket forgalmazunk, hibátlanok, és első osztályúak. Ha mégsem, akkor a törvényben előírt módon vagy cserét, vagy teljes körű pénz-visszafizetési kötelezettséget vállalunk. Az árukat az adott termékekre vonatkozó előírások szerint szállítjuk. Az áru átadásakor minden termékhez a hatályos törvényi előírások alapján biztosítunk magyar nyelvű tájékoztatót.

Pénzvisszafizetési garancia

Előfordul, hogy webáruházunkban megrendelt termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet szeretettél volna. Ilyen esetekben természetesen az áru értékére pénz-visszafizetési garanciát vállalunk, melynek érvényesítési módja a következő:
1. jelzed a termékkel kapcsolatos elégedetlenségedet Ügyfélszolgálatunkon e-mailben: [email protected]
2. munkatársunk az egyeztetés után (számla visszakeresése, a termék értékének megállapítása, 30 napos határidő) közli, hogy a termék visszavehető-e (bontatlan és sértetlen-e a termék).
3. Ha nem tudod a terméket személyesen visszahozni, akkor küldd el csomagként az alábbi címre:
KALCSU COSMETICS
1139 Budapest, Frangepán utca 8-10.
Kérjük a csomagküldés díját előre rendezd, NE küldd vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket NEM áll módunkban átvenni.
4. A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi annak sértetlenségét, és az általad megadott bankszámlaszámra történő átutalással visszaküldi a termék vételárát.

9. Adatvédelem
Adatvédelmi tájékoztatónkat az Adatvédelem menüpontra kattintva olvashatod el.

10. Gyakran Feltett Kérdések (FAQ)

Mennyi idő múlva szállítják a csomagot, ha megrendelem?
A termékek a megrendelést követő 2 napon belül kerülnek kiszállításra. Persze először meg kell rendelned ahhoz, hogy a konkrét csomagra meg tudjuk mondani, mikor tudjuk szállítani. A legtöbb termék gyorsan beszerezhető, de előfordulhat, hogy több napot, vagy akár hetet is várni kell. Konkrétan megmondani, hogy egy csomagot mikor tudunk szállítani, csak a rendelés leadása után tudjuk, hiszen a fent leírt esetek végtelen kombinációja lehetséges.

Mikor jön pontosan a DPD futár?
Nem tudjuk megmondani. Tőlünk minden délután elviszik a csomagokat a DPD központi szortírozójába, ott az éjjel folyamán feldolgozzák és elviszik a lakhelyedhez legközelebbi depóba. Itt másnap reggel kiadják a futárnak több másik csomaggal együtt. Amikor a futár valakit nem talál otthon, és nem tudja elérni telefonon sem, akkor időt veszít, és késik a többi csomag. Ezért legyen valaki a megadott címen az adott napon, aki átveszi (és kifizeti) a csomagot.

Tudok-e módosítani leadott rendelésemen?
Nem. Csak akkor küldd el a megrendelésedet, amikor a bevásárlókosár tartalmának módosításával eldöntötted mire van szükséged. Ha tényleg nagyon elrontottál valamit, írhatsz egy kedves levelet, amiben megkéred az ügyfélszolgálatot, hogy mégis módosítsák. De csak ők tudnak folyamatban lévő rendelésbe belenyúlni. Amikor már készen van a számla, és útjára van indítva a csomag, akkor ez persze elég bonyolult, mert sztornózni kell a már kiállított számlát, szét kell szedni a csomagot, új számlát kell írni a módosított rendelésről, és ki kell küldeni az új csomagot. Ez időt rabol el mások csomagjainak összekészítésétől és nem utolsó sorban költséges. Próbálunk mindent a lehető legrugalmasabban kezelni, de lehetőleg kerüld el a leadott rendelés módosítását.

Mennyi a szállítási költség?
• 15.000.- Forint alatti megrendelés esetén a kiszállítás díj 950.- Ft, melyet hozzáadunk a fizetendő összeghez.
• 15.000.- Forint feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes.

Hogyan tudom visszacserélni, ha valami nem jó?
Kérjük írj egy e-mailt a problémával kapcsolatban: [email protected] címre és válaszlevélben megadjuk a szükséges utasításokat. Ha vissza kell küldened a csomagot, akkor annak költségét sajnos nem tudjuk magunkra vállalni.

Elszúrtunk valamit, mi ilyenkor a teendő?
Sajnos van ilyen. Bármennyire is igyekszünk minden csomagot kétszer is átellenőrizni, emberek dolgoznak nálunk is, és bizony előfordulhat, hogy tévedünk. MINDEN ilyen esetben a saját költségünkön javítjuk a hibát. Általában úgynevezett cserecsomaggal küldünk neked egy új terméket, amit akkor ad oda a futár, ha kap egy másik csomagot vissza. Így egy útból megoldható a csere. Ennek a költsége természetesen minden esetben bennünket terhel. Egyre kérünk, próbáld meg a visszaküldött terméket a saját csomagjába, de legalább egy dobozba becsomagolni, hogy az lehetőleg épen és sértetlenül érjen vissza hozzánk. Köszönjük.

Cégünk 30 napig teljes körű pénz-visszafizetési garanciát vállal a webáruházunkból rendelt MINDEN termékre, azaz ha nem vagy elégedett a termékkel, akkor azt 30 napig bármikor jelezheted felénk, és mi az eredeti vételáron visszavesszük a terméket. Ilyen esetben a terméket eredeti csomagolásban, bontatlanul, saját költségen vissza kell juttatnod részünkre, és Cégünk legkésőbb harminc napon belül a termék szállítási díjat nem tartalmazó teljes vételárát visszautalja. Minden termék árát ÁFA-val együtt tüntettük fel.